UnHackMe 10.20.0.770

UnHackMe 10.20.0.770

Greatis Software – 7,3MB – Shareware – Windows
5 Stars User Rating
Sự khác biệt chính giữa UnHackMe và các phần mềm khác của antirootkit là phương pháp phát hiện. UnHackMe cố gắng phát hiện rookits ẩn bằng cách xem các máy tính từ các nghiên cứu ban đầu của quá trình khởi động đến chế độ Windows bình thường. Hiện đại nhất antirookit chương trình cố gắng để phát hiện các rookits khi rookit đã được hoạt động. Họ sử dụng những phương pháp rất phức tạp để phát nối hệ thống chức năng. Nhưng các tác giả rookit tạo thủ đoạn mới và quá trình lặp đi lặp lại.

Tổng quan

UnHackMe là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Greatis Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 251 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của UnHackMe là 10.20.0.770, phát hành vào ngày 23/01/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007.

UnHackMe đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,3MB.

Người sử dụng của UnHackMe đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho UnHackMe!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 251 UpdateStar có UnHackMe cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Greatis Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại